Wynajmujemy mieszkanie

Detektyw Popowski na tropie

Wynajmując mieszkanie możemy korzystać z usług agencji obrotu nieruchomościami lub z oferty zamieszczonej w prasie.

Korzystając z usług agencji podpisujemy z nią umowę, a po zawarciu transakcji płacimy prowizję za wykonaną usługę. Agencja pośredniczy w naszych kontaktach z najemcami, przedstawia naszą ofertę, okazuje lokal klientom, na życzenie może też przygotować umowę najmu. Gdy już zdecydowaliśmy się na wynajęcie mieszkania musimy sprawdzić, czy osoba wynajmująca ma prawo do lokalu. Powinna przedstawić notarialny akt własności. Mieszkania, które mają założoną księgę wieczystą możemy obecnie wynajmować bez zgody spółdzielni lub administracji. Nie możemy wynajmować mieszkania kwaterunkowego. Następnie sporządzamy umowę. Najlepiej uczynić to na piśmie i przy pomocy prawnika. W przypadku konfliktów, łatwiej będzie nam dochodzić swoich praw. Po zawarciu umowy, wynajmujący wnosi od niej opłatę w swoim urzędzie skarbowym. Urzędy skarbowe pobierają 2% od przedmiotu wartości umowy. Jeśli wynajmujesz mieszkanie musisz liczyć się z tym, że twoje dochody powiększają się o czynsz jaki pobierasz od najemcy i podlegają opodatkowaniu. Zasady korzystania z mieszkania najlepiej określić w umowie. Jeśli w umowie nie zaznaczono inaczej drobne naprawy w mieszkaniu obciążają najemcę. Jeśli jednak w łazience np. pęknie rura, koszty naprawy pokrywa wynajmujący. Do jego obowiązków należy utrzymywanie mieszkania w stanie nadającym się do użytkowania. Jeśli umowa nie przewiduje inaczej, czynsz powinien być płacony z góry, do dnia określonego przez wynajmującego. Powszechną praktyką jest przyjmowanie kaucji na poczet ewentualnych roszczeń - wynajmującego w stosunku do najemcy np. niezapłacony rachunek telefoniczny, zniszczone meble itp. Kaucja uzgadniana jest przez strony podczas sporządzania umowy. Kaucja podlega zwrotowi lub przepada jeśli zostały naruszone warunki umowy. Najemcy nie wolno wprowadzać w mieszkaniu żadnych zmian nie przewidzianych umową, ani samodzielnie zmieniać przeznaczenia lokalu. Jeśli nie stosuje się on do ustaleń umowy, można z nim rozwiązać umowę bez terminu wypowiedzenia. W wynajmowanym mieszkaniu można się zameldować tylko za zgodą właściciela. Najemca zgodnie z obowiązującymi przepisami może rozwiązać umowę w każdym momencie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Wynajmujący nie ma takiego prawa. Najemca może zastrzec w umowie, że lokator opuści mieszkanie w chwili jego sprzedaży lub po zakończeniu nauki lub po powrocie właściciela z za granicy itp. Możemy poprosić najemcę o podpisanie wypowiedzenia in blanco. Dzięki temu będziemy mogli rozwiązać umowę w dowolnym terminie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Możemy również zawrzeć umowę użyczenia lokalu. Robimy to ustnie lub pisemnie. Jest to nieodpłatne użytkowanie lokalu w zamian za usługi np. opiekę nad osoba starszą, chorą niepełnosprawną lub nad mieszkaniem podczas naszej nieobecności. Umowę taka może zawrzeć każda pełnoletnia osoba, więzy pokrewieństwa nie maja znaczenia.

Wynajmujący jeśli nie chce mieć kłopotów i dużych strat, zawsze powinien sprawdzić tożsamość najemcy, pobrać kaucję za lokal, ustalić limit na telefon, spisać stan licznika gazowego i energetycznego. Dobrze by było, żeby wszelkie płatności opłacał sam. Często najemcy fałszują pieczątkę Urzędu Pocztowego lub administracji, a potem mamy duże straty i zadłużenie. O wynajmie swojego mieszkania warto poinformować sąsiadów, którzy powinni mieć do nas kontakt. Zdarzało się, że na sfałszowanych zaświadczeniach i przy udziale fałszywego komornika sprzedawano naszą własność. Bywa i tak, że w mieszkaniu dzieją się dziwne rzeczy nie zawsze zgodne z prawem – sąsiedzi mogą nas o tym poinformować.

 

Marcin Popowski
Sekretarz Zarządu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Detektywów Polskich

Wróć